Pages

Saturday, August 13, 2005

poem of August - suicide water


drink lah!! and smoke lor coz
next year everything cannot liao.

將進酒
君不見, 黃河之水天上來, 奔流到海不復回? 君不見, 高堂明鏡悲白髮, 朝如青絲暮成雪? 人生得意須盡歡, 莫使金樽空對月, 天生我材必有用, 千金散盡還復來。 烹羊宰牛且為樂, 會須一飲三百杯。 岑夫子! 丹丘生! 將進酒; 君莫停。 與君歌一曲, 請君為我側耳聽。 鐘鼓饌玉不足貴, 但願長醉不願醒。 古來聖賢皆寂寞, 惟有飲者留其名。 陳王昔時宴平樂, 斗酒十千恣讙謔。 主人何為言少錢? 徑須沽取對君酌。 五花馬, 千金裘。 呼兒將出換美酒, 與爾同消萬古愁。


(Technorati Tags:) include

No comments: